Driftsoverenskomst mellem

 

Den selvejende institution Sorø Kultur- & Fritidscenter

 

og

 

Sorø Kommune

 

 

Sorø Kultur- & Fritidscenters vedtægter, som godkendt af Sorø Kommune ligger til grund for

 

overenskomsten.

 

§ 1)                Bestyrelsen for Sorø Kultur- og Fritidscenter træffer bestemmelse om den

 

                      daglige drift af centeret, herunder aktiviteter, lokaler og medlemmer efter

                     

                      centerets vedtægter, under ansvar overfor generalforsamlingen.

 

                      Aktivitetssammensætningen skal godkendes af Sorø Kommune, og kan ikke

 

                      ændres uden dennes accept.

 

§ 2)                Centerets drift og åbningstid skal respektere den til enhver tid gældende

 

                      lokalplan for området.

Centerets drift er endvidere underlagt "Vilkår for benyttelse af lokaler i Sorø Kultur & Fritidscenter".

§ 3)                Sorø Kommune yder et årligt tilskud til centerets drift.

 

                      Centrets bestyrelse har mulighed for at skaffe supplerende indtægter indenfor

 

                      vedtægternes og overenskomstens rammer.

 

§ 4)                Centerets bestyrelse er ansvarlig for at budgettet ikke overskrides.

 

§ 5)                Centerets regnskaber revideres og indsendes til kommunen jfr. vedtægter og

 

                      gældende vilkår.

 

§ 6)                Centerets bestyrelse er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af lønnet og

 

                      ulønnet personale. For lønnet personale følger løn og ansættelsesvilkår

 

                      kommunale overenskomster. Lønnen udbetales af Sorø Kommune som en del

                     

                      af centerets driftstilskud.

 

§ 6)                Centerets aktiviteter drives på Frederiksvej 27.

 

                      Ejendommen tilhører Sorø Kommune, og centeret kan ikke disponere over den

 

                      på områder, der tilkommer en ejer. Centeret kan endvidere ikke disponere over

 

                      eventuelt inventar, der tilhører kommunen, herunder fjerne det fra Centerets adresse,

 

                      uden kommunens tilladelse.

 

 

 

 

§ 7)                Centerets bestyrelse er ansvarlig for god drift og vedligeholdelse af ejendom og

 

                      evt. inventar indenfor budgettets rammer og muligheder.

 

                      Herved forstås:

 

                      1) Udearealernes vedligeholdelse må ikke give anledning til berettigede klager

 

                         fra naboer eller myndigheder.

 

                      2) Området skal fremstå i ryddelig stand.

 

                      3) Den udvendige bygningsvedligeholdelse skal følge Sorø Kommunes retningslinier.

 

                      4) Den indvendige vedligeholdelse og rengøring tilpasses til det enkelte

 

                         lokales formål og brug, uden at bygningernes almene tilstand derved forringes.

                     

 

§ 8)                Centeret må ikke anvendes til erhvervsmæssige eller private formål.

 

§ 9)                Centerets adgang til at optage lån er begrænset i centerets vedtægter og kræver

 

                      kommunens godkendelse.

 

§ 10)               Denne  driftsoverenskomst kan ikke opsiges af Sorø Kommune i en periode på 10

 

                      år efter centerets ibrugtagning, medmindre der foreligger misligholdelse fra centerets side.

 

                      Centerets bestyrelse kan opsige overenskomsten med 1 års varsel til udgangen af et

 

                      kalenderår.

 

                      Hvis aftalen opsiges til genforhandling, gælder de foreliggende bestemmelser indtil

 

                      ny aftale er indgået.

 

                      I øvrigt fortsætter aftalen indtil den opsiges af en af parterne med 1 års varsel til

 

                      udgangen af et kalenderår.

 

 

Sorø den ____________________

 

Sorø Kultur- & Fritidscenter                         _______________________

 

                                                                 _______________________

 

 

                                           

 

Sorø den _____________________

 

Sorø Kommune                                                                                      ______________________

 

                                                                                                             ______________________